av Avl- og sunnhetsutvalget

Som raseklubb har Norsk Lundehund Klubb fått ansvaret for forvaltning av rasen av NKK. En av oppgavene er å foreta helseundersøkelser og føre statistikk over rasens fysiske og psykiske helse, og gjøre dette tilgjengelig for medlemmene.

Norsk Lundehund Klubb foretar slik telling annethvert år i januar. De tallene vi presenterte bl.a. i medlemsbladet Lundehund-nytt og NKKs Hundesport er tallene fra siste telling (2020-2021). Dette er altså tall som beskriver hva eierne har svart når det gjelder hundene deres for de to siste år. Tallene fra forrige telling (for årene 2018-2019) ble presentert i Lundehund-nytt i 2020. Tallene vi presenterer er altså ikke en historisk beskrivelse av oppdretternes erfaring med rasen over tid i deres oppdrett, men derimot den enkelte eiers egne erfaringer med sine hunder og deres helse og fertilitet. Alle eierne har fått de samme spørsmålene og har besvart slik de selv ønsket.

Det har blitt stilt spørsmål ved hvor mange det er som har svart på disse tellingene. Det kan vi svare på. For siste telling (2022) sendte vi ut e-post med lenke til et elektronisk spørreskjema til alle landets lundehundeiere, 766 personer (medlemmer og ikke-medlemmer av Norsk Lundehund Klubb) som vi hadde i databasen. Disse hadde tilsammen 937 lundehunder og 63 prosjekthunder. Majoriteten av de 766 personene besvarte tellingen elektronisk, slik at ingen fra klubben var i kontakt med dem. Ikke alle hadde mulighet til å motta e-post og svare elektronisk, men undertegnede og flere fylkeskontakter klarte å få kontakt med de fleste av disse og fikk svar over telefonen. Bare 2 personer uttrykte direkte at de ikke ønsket svare oss om hundene sine. 5 andre personer besvarte ikke våre henvendelser. Mange eier flere hunder, så det er alltid mange flere hunder enn eiere, og noen eier både renraset og prosjekthund.

Resultatet for 2022 ble til slutt at vi fikk svar om 910 av 937 renrasete hunder, og det er dette som gir en svarprosent på 97 % for de renrasete hundene. 710 hundeeiere svarte om 910 lundehunder og 12 prosjekthunder, mens 44 andre eiere svarte om prosjekthundene sine. Vi tenker å presentere tallene for prosjekthundene i Lundehund-nytt senere i høst. Datagrunnlaget for disse tallene er hentet fra vår egen database som igjen er basert på NKKs Dogweb, som er det offisielle hunderegisteret i Norge.

Vi oppfyller på denne måten et av NKKs krav til raseklubber om forvaltning av rasen, og vi har oversikt over, og når ut til alle eiere av registrerte lundehunder. Vi kan likevel ikke utelukke at der kan finnes et fåtall eiere av uregistrerte lundehunder etter f.eks. tyvparinger eller andre årsaker til at de ikke er registrert i Dogweb, og som vi derved ikke kjenner til. 

Dette viser den store lojaliteten lundehundeierne viser klubben og rasen og vår virksomhet!

Resultatet av hundetellingene blir presentert i Lundehund-nytt, og det er artiklene fra de to siste tellingene som vises i lenkene nedenfor.

Hundetellingen 2022 Hundetellingen 2020