Hjem

Artikkelen er skrevet av Hanna Gautun og kommer i Lundehund-nytt nr 2 2015.

Genetisk testing for disposisjon for IL hos lundehund - Utfyllende informasjon i fht avlsarbeid i Tyskland

Professor Distls gruppe ved Universitetet for Veterinærmedisin i Hannover, Tyskland, har i 2013 kunngjort på sin hjemmeside at de har utviklet en metode for å identifisere 2 gener som disponerer for utvikling av Intestinal Lymfangiektasi, IL hos lundehund. Denne testen er behørig omtalt i en artikkel i Lundehund Nytt nr 2, 2013, som også er publisert her på hjemmesiden.

Nordisk Kennelunion’s vitenskapelige komité har i jaunar 2015 tydeliggjort sitt syn på bruk av DNA-tester i avlNLK’s innstilling er i overensstemmelse med NKU/VKs holdning gitt i dokumentet.

Vi gjentar her NLKs syn på testen:

Norsk Lundehund Klubb fraråder bruk av gentesten som grunnlag for planlegging av avl på norsk lundehund.

IL nedarves etter all sannsynlighet multifaktorielt polygenetisk, hvilket vil si at flere gener er involvert og at sykdommen har flere utløsende faktorer. Den genetiske variasjonen i rasen er så lav (ca 12%) at alle lundehunder etter alt å dømme er bærere av disse genene. Det er derfor ikke mulig å avle bort IL ved seleksjon av individer på grunnlag av en gentest. Derimot kan man ved slik seleksjon risikere å redusere den genetiske variasjonen ytterligere, med katastrofale følger.

Har Distls gentest noen implikasjon for avl på lundehund i Tyskland?

I Tyskland er det DCNH (Den tyske klubben for de nordiske rasene) som forvalter rasen norsk lundehund. Leder for avlsrådet i DCNH, Nicole Klose har sendt et brev til den vitenskapelige avdelingen til VDH ( Den tyske kennelklubben) med følgende forespørsel:

"Prof. Distl har ifølge eget utsagn utviklet en gentest hvor en kan finne ut om lundehunden har en eller flere gener som kan utløse IL (Intestinal Lymfangiektasi). Er denne testen så nøyaktig at den uten videre kan brukes i avlsøyemed?"

Svaret fra VDH var følgende:

"Den testen prof. Distl anbefaler er en såkalt markørbasert kopplingstest, altså ingen direkte bevis for en mutasjon. Denne testen er ikke evaluert. Denne testen kan først anvendes og anbefales på en bred basis etter en evaluering med tilsvarende publisering. Et problem angående testen er at graden av polymorfi er meget liten siden rasen stammer fra kun et fåtall dyr."

(Du finner de tyske orginaltekstene på hjemmesiden til DCNH: Spørsmål - Svar)

Hva sier dette svaret fra VDH? Her er en enkel forklaring:

  • En betingelse for at testen kan godkjennes i Tyskland er at den må ha vært offentliggjort i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.
  • En annen, enda viktigere betingelse er at andre uavhengige forskere har gjennomført testen og kommet til de samme resultatene.

Uansett hvordan grunnlaget for testen måtte utvikle seg, så vil NLKs anbefaling gjelde:

  • Også for avl på lundehund i Tyskland anbefales oppdrettere å fokusere på å holde inavlsgraden over 5 generasjoner under 3.25, slik at den genetiske variasjon som finnes i dag ikke tapes.
  • Flest mulig individ bør benyttes i avl i ulike kombinasjoner slik at vi ikke taper  mer av den genetiske variasjonen som finnes i rasen.
  • Seleksjon på grunnlag av Distls gentest er ikke mulig så lenge den genetiske variasjonen i rasen er så liten som nå.